Adatvédelmi tájékoztató

1. A tájékoztató célja

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a 

Partner Kártya Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1024 Budapest, Rómer Flóris utca 4.
Cégjegyzékszám: 01 09 281423
Adószám: 25546255-2-41
Weboldal: www.patikakedvezmeny.hu
Email: info@patikakedvezmeny.hu
Képviseli: Magdó Emil ügyvezető

(a továbbiakban, mint Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési politikát, valamint, hogy az adatkezeléssel érintett magánszemélyek megfelelő tájékoztatást kapjanak a Kulcs Patikák Törzsvásárlói Programmal kapcsolatos, illetve az Adatkezelő által kifejezetten saját adatbázis építés, valamint hírlevél és elektronikus direkt levél (a továbbiakban, mint eDM) fogadás céljából megadott személyes adataiknak a kezelésével kapcsolatban.

Jelen adatkezelési tájékoztató megismerhető a Kulcs Patikák tagpatikákban nyomtatott formában, valamint a www.patikakedvezmeny.hu weboldalon online formában.

A jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe 

 

2. A tájékoztató során használt fogalmak

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező társaság, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

eDM (electronic Direct Mail): A direkt marketing egyik eszköze, levélreklám, marketing üzenet. Az Érintett erre irányuló előzetes hozzájárulását követően az Adatkezelő e-mail-ben reklámot, marketing üzenetet küld az Érintett email postafiókjába. Az Adatkezelő ajánlatát az Érintett személyre szabva kapja meg.

Érintett: az a természetes személy, akinek az adatkezelés a személyes adatait érinti.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;.

Közös adatkezelés: Ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőknek minősülnek.

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat - különösen a neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül többek között a név, a lakcím és az e-mail cím.

Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 

3. Adatkezelési alapelvek

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés megfelel a GDPR adatkezelési elveinek, amelyek a következők:

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

Célhoz kötöttség elve: A személyes adatok gyűjtésének csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kell történnie, és azokat nem szabad a célokkal össze nem egyeztethető módon kezelni.

Adattakarékosság elve: A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell lenniük, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

Pontosság elve: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre, vagy helyesbítésre kerüljenek.

Korlátozott tárolhatóság elve: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

Integritás és bizalmas jelleg elve: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Elszámoltathatóság elve: Az Adatkezelő felelős az elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lenniük ezen megfelelés igazolására.

Az adatkezelés elvei mellet, közös követelményként azonosítható a megfelelő tájékoztatás követelménye, mivel az Adatkezelőnek bármely adatkezelési jogalap esetén tájékoztatnia kell az Érintetteket az adatkezelésről.

 

4. A kezelt adatok köre, az adatkezelés joglapja, célja, és az adatkezelés időtartama

4.1. Részvétel a Kulcs Patikák Törzsvásárlói Rendszerben

A Kulcs Patikák Törzsvásárlói Rendszer egy olyan rendszer, ahol az abban résztvevő a jelen adatkezelési tájékoztatóban adatfeldolgozóként feltüntetett Kulcs Patikák tagpatikában Törzsvásárlói kártyát igényelhet, és a Kulcs Patikákban a történt vásárlások során a kártyatulajdonos a tagpatikától függően azonnali %-os kedvezményt kaphat a nem támogatott un. OTC gyógyszerek árából.

A kártyatulajdonos az adott Kulcs Patikák tagpatikában, a Törzsvásárlói kártya igényléséhez szükséges igénylőlap kitöltésével és az adatkezeléshez történő hozzájáruló nyilatkozatának aláírásával elfogadja az adatkezelés feltételeit, és hozzájárul az adatkezeléshez. 

Az Érintettnek lehetősége van online regisztrációra is a www.kulcspatikak.hu/kedvezmenyek weboldalon, egy API-n keresztül. Az API (Application Programming Interface) ugyan a Kulcspatikák weboldalán került beágyazásra, de a funkciójából fakadóan a felvett adatokat kizárólag az Adatkezelő, tehát a Partner Kártya Kft. ismerheti meg.

Adatkezeléssel érintett adatok köre az Érintett neve, valamint online regisztráció során email címe
Adatkezelés célja Az Érintett részvétele a Kulcs Patikák Törzsvásárlói Programban
Adatkezelés jogalapja Az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez - GDPR 6. cikk (1) a) pont
Adatkezelés időtartama Az Adatkezelő az Érintett törlésre irányuló kérelméig (tehát a Törzsvásárlói Programban való részvétel végéig) kezeli a személyes adatokat.
 
 

4.2. Hírlevél és eDM feliratkozás

Az Érintettek a Törzsvásárlói programban való részvétel mellett az erre irányuló külön jelölőnégyzet megjelölésével tudnak feliratkozni a Kulcspatikák Zártkörűen Működő Részvénytársaság (2161 Csomád, József Attila utca 73.; cégjegyzékszám:13 10 041727; adószám: 25997527-2-13) hírlevél és eDM szolgáltatására, amellyel naprakész információkról, aktuális akciókról, és egyéb, számukra releváns ajánlatokról értesülhetnek levélreklámok, marketing üzenetek (e-mailek) és SMS-ek formájában.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy a hírlevél és eDM szolgáltatás során az Adatkezelő nem a saját, hanem közvetett módon a Kulcspatikák Zrt. ajánlatainak a továbbítását végzi az Érintettek felé.

Az Adatkezelő kifejezetten rögzíti, hogy a Kulcspatikák Zrt. részére az Érintettek személyes adatai nem kerülnek továbbításra, kizárólag közvetett hírlevél és eDM szolgáltatás megvalósítása történik, azaz az Érintettek adatainak a védelme érdekében a Kulcspatikák hírlevélszolgáltatását az Adatkezelő végzi anélkül, hogy a Kulcspatikák Zrt. megismerné az Érintettek személyes adatait.

Adatkezeléssel érintett adatok köre Az Érintett neve, email címe, születési ideje, telefonszáma, lakóhelye, és a neme
Adatkezelés célja Az Érintett és az Adatkezelő közötti kapcsolatfelvétel, hírlevél és eDM küldés, folyamatos és naprakész információ nyújtása a feliratkozó részére, valamint hírlevél és eDM szolgáltatás megvalósítása az Adatkezelőn keresztül.
Adatkezelés jogalapja Az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez - GDPR 6. cikk (1) a) pont
Adatkezelés időtartama Az Adatkezelő a hírleveleket és az eDM anyagokat visszavonásig, illetve addig küldik az Érintettek részére, ameddig az Érintettek nem iratkoznak le az eDM szolgálatásról, illetőleg ameddig nem kérik adataik törlését és az adatkezelés beszüntetését. Amennyiben az Érintett nem kíván több hírlevelet, eDM-et, SMS-t kapni, úgy arról bármikor leiratkozhat, illetve kérheti személyes adatai törlését. Leiratkozás és törlési kérelem esetén az adatkezelés megszüntetésre kerül.
 

5. Adatfeldolgozók

Az Adatfeldolgozók adatkezeléssel összefüggő tevékenysége a technikai háttér szolgáltatása. Az Adatfeldolgozók az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljukra adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.

A kártyabirtokosok, mint Érintettek offline módon az egyes Kulcspatikák tagpatikákban tudják a Törzsvásárlói Programban való részvételi szándékukat kifejezni. A regisztrációs lapon található személyes adatokat a tagpatikák munkatársa vezeti fel az Adatkezelő adatbázisába, ezáltal a tagpatika adatfeldolgozói tevékenységet lát el. Az egyes tagpatikák, mint adatfeldolgozók nevét, az azokat működtető gazdasági társaságok nevét, az elérhetőségeiket, valamint az általuk végzett feladatokat a jelen adatvédelmi tájékoztató elválaszthatatlan részét képző 1. számú melléklet tartalmazza.

 

6. Adattovábbítás 

A hírlevél és eDM szolgáltatás során az Adatkezelő nem a saját, hanem közvetett módon a Kulcspatikák Zrt. ajánlatainak a továbbítását végzi az Érintettek felé, azonban a Kulcspatikák Zrt. részére az Érintettek személyes adatai nem kerülnek továbbításra, kizárólag közvetett hírlevél és eDM szolgáltatás megvalósítása történik, azaz az Érintettek adatainak a védelme érdekében a Kulcspatikák hírlevélszolgáltatását az Adatkezelő végzi anélkül, hogy a Kulcspatikák Zrt. megismerné az Érintettek személyes adatait.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat főszabályként nem továbbítja harmadik személy részére, kizárólag abban az esetben, ha ehhez az Érintett kifejezetten hozzájárult, illetve, ha azt jogszabály írja elő.

 

7. Adatbiztonság

Az Adatkezelő a fentiekben megnevezett személyes adatokat a székhelyén, a saját informatikai rendszerében, továbbá az IT szolgáltatásért felelős Adatfeldolgozók szerverein tárolja.

Az Adatkezelők kötelezi magát arra vonatkozóan, hogy a GDPR-ban és az Infotv.-ben foglaltaknak megfelelően, az Érintettek jogait szem előtt tartva gondoskodnak az adatok biztonságáról.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetnek, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatják az Érintettet, valamint szükség esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (NAIH).

A személyes adatokhoz az Adatkezelő érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak, azokat ismerik.

Az Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését, és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a legkorszerűbb és legmegfelelőbb berendezésekkel és biztonsági szabályokkal gondoskodik az adatok biztonságáról, különös tekintettel arra, hogy az adatokhoz jogosulatlan személy hozzá ne férjen, az adatok jogszerűtlen ne kerüljenek nyilvánosságra, törlésre vagy megsemmisítésre. Megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Az Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

 

8. Adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő a GDPR Rendelet 37. cikk (1) bekezdése alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.

 

9. Az Érintett jogai az adatkezelés során

Az adatkezelés időtartamán belül az Érintettet az alábbi jogok illetik meg:

Tájékoztatáshoz való jog
Megfelelő módon, egyszerű és befogadható nyelvezetű, könnyen fellelhető (online vagy offline) információt köteles adni az Adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól. A személyes adatok megszerzésének időpontjában, vagy amennyiben az Érintett utólag kér tájékoztatást, ezen tájékoztatás megadásakor az Érintett rendelkezésére kell bocsátani az Adatkezelési tájékoztatót, és az abban foglaltak megismerését, megértését és elfogadását igazoló nyilatkozatot kell aláíratni vele.
Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. A tájékoztatás az adott adatkezelésről készült tájékoztatóban megjelölt elektronikus e-mail címen (info@patikakedvezmeny.hu), postai úton (1024 Budapest, Rómer Flóris utca 4.), vagy telefonon (***telefonszám***) is kérhető. Az Adatkezelő a kérelem alapján 30 napon belül köteles megadni a kért tájékoztatást. 

Törléshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig kötelesek arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje. Amennyiben az Adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek. Ennek célja az, hogy – hacsak annak jogi vagy észszerű akadálya nincs – az érintett adat „tűnjön el” a fellelhető adatbázisokból.

 

A törést nem kell teljesíteni, amennyiben az adatkezelés

Az Adatkezelő törli továbbá az Érintettre vonatkozó dokumentációiban szereplő személyes adatokat, ha a személyes adat kezeléséhez fűződő cél megszűnt. A papír alapú dokumentációk esetében azok jegyzőkönyvvel rögzített megsemmisítéséről kell gondoskodni abból az okból kifolyólag, hogy annak tényét a későbbiekben az illetékes hatóság felé bizonyíthassák.

Az Érintettnek a www.kulcspatikak.hu/kedvezmenyek oldalon, a beépített API-n keresztül is lehetőségük van az adataik törlését kérni.

Az adatok helyesbítése
Az Érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre. Az adatok pontosságáért az Adatkezelőt terheli a felelősség, így időről időre szükséges ellenőrizni azok pontosságát.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az Érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását az Adatkezelőtől például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog:
Az Érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti Adatkezelő. Megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik Adatkezelőtől a másikhoz vigye át.

Tiltakozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy amennyiben nem adta hozzájárulását az adatok kezeléséhez, bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen.

Amennyiben az Érintett a jogaival élni kíván, az az azonosításával jár együtt, valamint az Érintettel szükségszeren kommunikálniuk kell az Adatkezelőnek, ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség, valamint az email fiókban elérhetőek lesz az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg az Adatkezelő.

 

10. Jogorvoslati lehetőségek

Az Érintett jogosult panaszával a NAIH-hoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.

 

11. Záró rendelkezések

Amennyiben az Adatkezelő a személyes adatokkal kapcsolatban a jelen tájékoztatóban foglalt céltól eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az Érintettet az adatkezelés új céljáról. Az új célból történő adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg - amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás – ha az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül az Érintett is hozzájárul.

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató megváltoztatására, illetőleg a közösségi vagy a hazai jogszabályok változásai esetén a tájékoztató megfelelő módosítására.

 

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató 2021.05.01. napjától érvényes.

 

Partner Kártya Kft.
Képviseli: Magdó Emil ügyvezető
Adatkezelő

 

Mellékletek:

1. számú melléklet: Adatfeldolgozó tagpatikák listája