Kártyaszabályzat

  1. A szabályzat célja

Jelen szabályzat célja, hogy szabályozza a Kulcs Patikák Törzsvásárlói Kártya Rendszerben (a továbbiakban Kártyarendszer) való részvétel feltételeit, valamint a Kártyarendszer szerves részét képező Törzsvásárlói kártya (a továbbiakban Törzsvásárlói Kártya) kiváltásának feltételeit. A Kártyarendszer üzemeltetője:

Partner Kártya Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1024 Budapest, Rómer Flóris utca 4.
Cégjegyzékszám: 01 09 281423
Adószám: 25546255-2-41
Weboldal: www.patikakedvezmeny.hu
Email: info@patikakedvezmeny.hu
Képviseli: Magdó Emil ügyvezető

 

  1. A Kártyarendszer, és annak elfogadása

A Kártyarendszer egy olyan rendszer, ahol a Kártyarendszerben résztvevők (a továbbiakban Kártyatulajdonos) a Kulcspatikák Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 2161 Csomád, József Attila utca 73.; cégjegyzékszám: 13 10 041727; adószám: 25997527-2-13 (a továbbiakban Kulcs Patika) által üzemeltetett Kulcs Patikák franchise tagpatikáiban Törzsvásárlói kártyát igényelhet és a Kulcs Patikákban a történt vásárlások során a Törzsvásárlói Kártya által azonosított Kártyatulajdonos a tagpatikától függően azonnali kedvezményt kaphat egyes termékek árából.

 

A Kártyatulajdonos az adott tagpatikában, a Törzsvásárlói Kártya igényléséhez szükséges igénylőlap kitöltésével és az adatkezeléshez történő hozzájáruló nyilatkozatának aláírásával vagy online kártyaigénylés során a www.kulcspatika.hu weboldalon elfogadja a Törzsvásárlói Rendszerben való részvétel feltételeit.

 

  1. A Törzsvásárlói kártya igénylése

Gyógyszertári igénylés:
A Kártya termékvásárlás nélkül, ingyenesen igényelhető a résztvevő tagpatikában. A Kártyarendszerben való részvételhez a Vásárlónak nem kell mást tennie, minthogy kitölti a Törzsvásárlói Kártya igénylőlapot az adott Kulcs Patikában és azt a Kulcs Patikában közvetlenül leadja. A Törzsvásárlói Kártya igénylőlap helyszínen történő kitöltésével, aláírásával és a Kulcs Patikában történő leadásával Kártyatulajdonos elfogadja a jelen Szabályzatban foglaltakat.

A Törzsvásárlói Kártya a Partner Kártya Kft. tulajdonát képezi, melynek értelmében a Kártyatulajdonos nem jogosult annak értékesítésére vagy egyéb módon történő elidegenítésére. A Törzsvásárlói Kártya nem fizetőeszköz, nem minősül hitelkártyának vagy fizetési eszköznek, kizárólag a tulajdonos azonosítására szolgál. A Törzsvásárlói Kártya igénylőlapon a Kártyatulajdonos kizárólag a saját adatait adhatja meg. Az igénylőlap kitöltését követően a Kártyatulajdonos a Törzsvásárlói Kártyát a Kulcs Patikában azonnal megkapja.

Online igénylés:
Online igénylés során a vásárló a www.kulcspatikak.hu/kedvezmenyek oldalon a beépített API-n keresztül a vásárló online tölti ki. A törzsvásárlói kártya online igénylőlapja tartalmilag megegyezik a Gyógyszertári igénylés során kitöltött igénylőlappal.

 

  1. A Törzsvásárlói Kártya igénylésére jogosultak körének meghatározása

A Törzsvásárlói Kártyát kizárólag nagykorú természetes személyek igényelhetnek. Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok nem jogosultak a Törzsvásárlói Kártya igénylésére.

A Törzsvásárlói Kártyán megtalálható azonosító kód minden Kártyatulajdonost külön azonosít. A Kártyatulajdonos felelősséget vállal az általa szolgáltatott adatok valódiságáért, a téves, hiányos adatok következményeiért saját maga felel. A hiányosan, olvashatatlanul kitöltött, valamint áthúzott adatok a kártyaigénylés során nem vehetők figyelembe és ez esetben új igénylésre van szükség, amelyről a Partner Kártya Kft. a Kártyatulajdonost e-mailben tájékoztatja.

Egy természetese személy akár rendelkezhet több tagpatikában Törzsvásárlói Kártyával. A Törzsvásárlói Kártya az azt kibocsájtó patikában használható. A Kártyatulajdonos kötelezi magát többek között – de nem kizárólagosan – arra, hogy:

 A Kártyatulajdonos tudomásul veszi, hogy a Törzsvásárlói Kártya jogellenes használata – a Partner Kártya Kft. - elbírálása alapján maga után vonhatja

 

  1. Elveszett, ellopott vagy megrongálódott Kártya pótlása, cseréje

Amennyiben a Kártyatulajdonos Törzsvásárlói Kártyája elveszett vagy azt ellopták, a lehető leghamarabb köteles értesíteni a Partner Kártya Kft.-t. A Törzsvásárlói Kártyát a Partner Kártya ez esetben érvényteleníti, letiltja és helyette új Törzsvásárlói Kártya kerül kibocsátásra.

A Kártya pótlása, illetve cseréje a Kulcs Patikában történik, ahol a Kártyatulajdonos az új Törzsvásárlói Kártyát az igénylőlap kitöltése után azonnal átveheti. A Törzsvásárlói Kártya pótlása vagy cseréje csak pontosan megadott adatok esetén lehetséges. Az igénylőlapon pontosan fel kell tüntetni az eredeti Törzsvásárlói Kártya számát, vagy annak hiányában a Törzsvásárlói Kártyához tartozó nevet és címet. (Nem elegendő csak a név, vagy csak a cím megadása, mert ez nem biztosítja az elveszett Törzsvásárlói Kártya pontos azonosítását.) Ha a megadott név és cím kombinációhoz az adott Kulcs Patika a nyilvántartásban nem talál Törzsvásárlói Kártyát, akkor a csere, illetve pótlás nem lehetséges.

A Törzsvásárlói Kártya pótlása, illetve cseréje során az elveszett, ellopott vagy megrongálódott Törzsvásárlói Kártya végleges letiltásra kerül, az eredeti Törzsvásárlói Kártya nem használható többé, azon az adatok visszaállítása nem lehetséges.

A Törzsvásárlói Kártya pótlása, illetve cseréje díjmentes.

 

  1. Szabálytalanul szerzett kártyák

Szabálytalanul szerzettnek minősül a Törzsvásárlói Kártya akkor, ha nem a megfelelő jelentkezési lap kitöltésével jutottak hozzá, vagy bármilyen módon hamisították, megrongálták, illetve, ha a Kártyatulajdonos nem valós adatok alapján kéri annak elkészítését.

Amennyiben a Kártyatulajdonos szabálytalanul szerzett Törzsvásárlói Kártyát szeretne használni, a Törzsvásárlói Kártya letiltásra kerül. A Kulcs Patika dolgozója ilyen esetben jogosult azonnal bevonni azt a használni kívánt Törzsvásárlói Kártyát, amelynek elvesztését, más általi eltulajdonítását vagy meghibásodását előzetesen bejelentették.

 

  1. Adatvédelem

A Törzsvásárlói Programmal kapcsolatos adatkezelési tevékenységre vonatkozó adatkezelési szabályokat külön adatkezelési tájékoztató tartalmazza. A Törzsvásárlói Programban történő részvétel feltétele az adatkezelési tájékoztató elfogadása a résztvevő által.

 

  1. Egyéb rendelkezések

A Partner Kártya Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartását ellenőrizze. A rendelkezések be nem tartása esetén a Partner Kártya Kft. fenntartja a jogot, hogy bármilyen, a Vásárlónak járó aktuális vagy folyamatban lévő előny biztosítását felfüggessze vagy érvénytelenítse, illetve, hogy a Kártyatulajdonos Törzsvásárlói Kártyáját deaktiválja. Amennyiben a Törzsvásárlói Kártyával visszaélés történik, a Partner Kártya Kft. jogosult az illető magánszemély Kártyatulajdonos részvételét a Törzsvásárlói Rendszerben megszüntetni, beleértve a Törzsvásárlói Kártyához kapcsolt kedvezményeket is.

A Partner Kártya Kft. jogosult a jelen szabályzatot a Vásárlók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A tájékoztatást a Partner Kártya Kft. a módosított Szabályzat hatálybalépést megelőző kellő időben honlapján, a www.patikakedvezmeny.hu/kartyaszabalyzat weboldalon közzéteszi. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően válnak hatályossá a Vásárlóval szemben.

A Partner Kártya Kft. nem vállal felelősséget a Törzsvásárlói Kártyával kapcsolatos visszaélésekért, valamint a Törzsvásárlói Kártya elvesztése, ellopása, megsemmisülése, megsérülése miatti károkért.

A Törzsvásárlói Kártya a hűségprogram teljes időtartama alatt érvényes. A Partner Kártya Kft. jogosult bármikor megváltoztatni vagy megszüntetni a Törzsvásárlói Rendszerét anélkül, hogy döntését indokolnia kellene vagy az így keletkezett károk után kártérítést kellene fizetnie.

Jelen Kártyaszabályzat 2021.05.01. napjától érvényes.

 

Partner Kártya Kft.
Képviseli: Magdó Emil ügyvezető
Adatkezelő